Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je moderan javni servis koji pruža podršku nezaposlenim licima u procesu aktivnog traženja posla, a poslodavcima omogućava da uspešno kreiraju kadrovsku politiku svog preduzeća.

Pored direktnog povezivanja poslodavaca i nezaposlenih, NSZ sprovodi niz mera i programa namenjenih podsticanju zapošljavanja, kao što su: sajmovi zapošljavanja, obuke za aktivno traženje posla i obuke za tržište rada, prekvalifikacije, dokvalifikacije, programi stručne prakse i javnih radova, a pruža i finansijsku podršku za pokretanje sopstvenog posla i otvaranje novih radnih mesta. Naročita pažnja se posvećuje teže zapošljivim kategorijama, među kojima su: mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.NSZ pruža podršku u izboru škole i zanimanja, kroz informisanje i savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere, kao i psihološku podršku kroz razvoj veština i strategija za traženje posla.

NSZ je adresa na koju se možete obratiti i prilikom donošenja odluke o zapošljavanju u inostranstvu. Takođe, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje možete ostvariti pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti. Usluge NSZ su besplatne i jednako dostupne širom Srbije, zahvaljujući mreži od 175 organizacionih jedinica (filijala, službi i ispostava).

Detaljnije informacije možete dobiti na na internet stranici www.nsz.gov.rs ili putem besplatne linije 0800/300-301 – Pozivni centar NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje je moderan javni servis i vodeća institucija u posredovanju koja je usmerena na pružanje usluga u zapošljavanju:

 • tražiocima zaposlenja, kojima obezbeđuje pripremu za pristup tržištu rada i zapošljavanje;
 • poslodavcima, kojimka olakšava snalaženje na promenljivom tržištu rada i obezbeđuje uspeh u kreiranju i vođenju kadrovske politike.

Nacionalna služba sprovodi mere zapošljavanja u 34 filijale na teritoriji cele Srbije. Usluge Nacionalne službe su dostupne klijentima u 175 organizacionih jedinica – službi, ispostava i kancelarija u svim gradovima Srbije.

Podrška u aktivnom traženju posla i povećanje mogućnosti za zapošljavanje tražioca zaposlenja:

 • Savetovanje u procesu traženja posla
 • Informisanje o slobodnim radnim mestima
 • Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS)
 • Migracioni servisni centar (MSC)
 • Sajmovi zapošljavanja
 • Obuke za aktivno traženje posla
 • Klub za traženje posla 
 • Trening samoefikasnosti
 • Radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla
 • Programi obuka i stručnog osposobljavanja
 • Javni radovi
 • Obuke za pokretanje sopstvenog biznisa
 • Subvencija za samozapošljavanje
 • Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane naknade
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći
 • Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja
 • Profesionalna rehabilitacija i programi zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Usluge i programi Nacionalne službe dostupni poslodavcima:

Nacionalna služba garantuje visok standard usluga i obavezuje se da će na vaše kadrovske potrebe odgovoriti u najkraćem roku.

 • Besplatno oglašavanje slobodnih radnih mesta
 • Internet posredovanje
 • Selekcija kadrova
 • Međuregionalno posredovanje
 • Sajmovi zapošljavanja
 • Programi osposobljavanja za samostalan rad
 • Program sticanja praktičnih znanja
 • Obuke
 • Javni radovi
 • Mentoring program i specijalističke obuke
 • Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći
 • Pomoć u postupku rešavanja viška zaposlenih
 • Oslobađanje od plaćanja doprinosa po članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Podrška pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Home

Kosovska 10, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie